Sản phẩm

Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Xử lý vi phạm Hành chính

Phần mềm quản lý Cơ sỏ dữ liệu Xử phạt vi phạm Hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý nhà nước. 

Căn cứ pháp lý áp dụng bao gồm:

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012 ; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020

+ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

+ Các nghị định khác quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước

+ Thông  tư Số: 16/2018/TT-BTP  của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018  quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Mục tiêu chính và phạm vi triển khai:

Hệ thống được xây dựng Cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác Quản lý, Tra cứu, Báo cáo - Thống kê các thông tin về xử lý vi phạm hành chính và quá trình giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính. Đáp ứng các yêu cầu quản lý Biên bản, Quyết định, Chuyển xử lý, Theo dõi thi hành quyết định, Tang vật, Khiếu nại tố cáo, Tra cứu tìm kiếm, Báo cáo - Thống kê,... thuận tiện và nhanh chóng.

Hệ thống được thiết kế để có thể triển khai trên địa bàn rộng từ cấp xã phường, quận huyện, Tình/Thành phố có thể số hóa quy trình xử lý theo từng cấp. Hình thành cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trên địa bàn Tỉnh/Thành phố

Hệ thống bao gồm các chức năng:

 • Quản lý hồ sơ vụ việc: theo dõi được xử lý biên bản vi phạm hành chính, chuyển xử lý việc ra quyết định xử lý vi phạm và thi hành quyết định xử lý các vi phạm hành chính;
 • Theo dõi được tang vật, tài sản tạm giữ và tình hình thực hiện quyết định;
 • Theo dõi được đối tượng vi phạm hành chính và số lần vi phạm;
 • Theo dõi tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo phân cấp địa bàn từ cấp xã đến cấp tỉnh;
 • Theo dõi tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Xem và tải văn bản mẫu (Quyết định, Biên bản) theo qui định;
 • Theo dõi Khiếu nại, tố cáo vi phạm và quá trình xử lý vi phạm
 • Hỗ trợ quy trình tác nghiệp, xử lý nghiệp vụ:
 • Tra cứu, truy tìm hồ sơ xử lý vi phạm đã và đang xử lý vi phạm, theo dõi và kết xuất các văn bản đã ban hành trong quá trình xử lý hồ sơ;
 • Quản lý hệ thống các danh mục;
 • Quản trị hệ thống: quản lý người dùng, quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu khi có sự cố, bảo mật hệ thống.

Sản phẩm khác